Regulaminy

Proszę zapoznać się z poniższymi regulaminami:

REGULAMIN OBOZU W KORCZAKOWIE

REGULAMIN SANITARNY KORCZAKOWO

KPK standardy ochrony małoletnich

 

REGULAMIN OBOZU W KORCZAKOWIE

Wspólny pobyt na obozie ma być radosnym i mile wspominanym przeżyciem, czasem chwil zabaw i wieczornej zadumy. By jednak tak było musimy przestrzegać kilku zasad:

 1. Każdy uczestnik obozu zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych w zależności od tego gdzie i w jakich miejscach będzie przebywał, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych. Ponadto, obozowicz zobowiązuje się do podporządkowania się i wykonywania poleceń komendanta/wychowawcy.
 2. Na terenie obozu obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
 3. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, niemożność wzięcia udziału należy zgłosić u opiekuna grupy.
 4. Cisza nocna obowiązuje z chwilą jej ogłoszenia do 7:00. W tym czasie obozowicz ma przebywać w swoim namiocie. Zachować ciszę należy do godziny 8:00.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w nie swoim namiocie w czasie ciszy poobiedniej i nocnej.
 6. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren wypoczynku bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 7. W czasie wyjść poza teren obozu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
 8. W przypadku wycieczek oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 9. Korzystanie ze sprzętu sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody wychowawcy i tylko pod jego nadzorem.
 10. Identyfikator należy bezwzględnie zostawić w wyznaczonym miejscu (port, boisko), a po powrocie go zabrać.
 11. Uczestnik obozu zobowiązany jest:
  1. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
  2. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie pobytu,
  3. odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób,
  4. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczących kąpieli i ruchu drogowego,
  5. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,
  6. dbać o higienę i schludny wygląd.
 12. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:
  1. pełnego skorzystania z programu obozu,
  2. korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w Korczakowie,
  3. wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,
  4. uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu,
  5. kontaktowania się z rodzicami w wyznaczonych porach.
 13. Uczestnicy mogą używać telefonów komórkowych w czasie przerwy poobiedniej i w czasie wolnym. Niedopuszczalne jest zabieranie telefonów ze sobą i używanie ich w czasie zajęć oraz w trakcie programu wieczornego.
 14. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
 15. Organizator oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych oraz pieniędzy.
 16. Uczestnik ma prawo oddać wartościowe rzeczy i pieniądze do depozytu w komendzie.
 17. Uczestnik (lub jego opiekunowie prawni) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu na obozie.
 18. Uczestnik lub jego prawny opiekun zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z naprawą lub wymianą wszelkiego sprzętu i rzeczy osób trzecich, które zostały zniszczone przez uczestnika. Zniszczenia będą potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez upoważnione osoby ze strony Organizatora, właściciela sprzętu lub rzeczy oraz sprawcę.
 19. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu obozu Organizator zastrzega sobie prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie Regulaminu narusza prawa innych uczestników obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.
 20. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika, bez uprzedniego zgłoszenia, mogą przebywać na terenie obozu tylko w dzień rozpoczęcia i zakończenia obozu. Każda inna wizyta musi być zgłoszona mailowo i zatwierdzona przez komendanta lub osobę upoważnioną. Bezzwłocznie po przyjeździe należy zgłosić się pod komendę. Nie zezwala się na odwiedziny dziecka w celu innym niż wymiana odzieży.
 21. Poza dniem rozpoczęcia i zakończenia obozu opiekunowie prawni ani goście nie mają prawa przebywać na terenie podobozów bez zgody komendanta podobozu.
 22. Pobyt rodzica/opiekuna prawnego w Korczakowe powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
 23. Rodzice/opiekunowie prawni oraz goście mają obowiązek stosować się do zasad panujących na obozie oraz do próśb i poleceń kadry obozowej.
 24. Wszyscy goście przebywający na terenie Korczakowa mają obowiązek zachować ciszę nocną, respektować Regulamin obozu oraz stosować się do polecań kadry obozowej.
 25. Każda osoba, która negatywnie wpłynie na funkcjonowanie obozu, a jej zachowanie utrudni realizowanie programu  może zostać wyproszona z Korczakowa ze skutkiem natychmiastowym.
 26. Rodzice oraz goście mają obowiązek parkować na terenie do tego wyznaczonym za bramą obozu.
 27. Zakaz wjeżdżania samochodami na teren wypoczynku nie dotyczy pracowników oraz osób posiadających zgodę Organizatora.
 28. W przypadku innych spraw, które wynikną w trakcie trwania obozu, a nie są uregulowane niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje komendant/wychowawca, po ówczesnym zapoznaniu się z sytuacją. Ich decyzja jest ostateczna i nie podlega kwestionowaniu.

Pomagają nam