Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 36, 65-431 Zielona Góra (KRS: 0000742376);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i lit f RODO w celu prowadzenia korespondencji e-mailowej, realizacji umów cywilnoprawnych, realizacji warunków uczestnictwa w obozie lub innym wydarzeniu organizowanym przez KPK oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z powyższymi wydarzeniami, w tym marketing usług Administratora, prowadzenie archiwum, analiz i statystyk;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji warunków uczestnictwa w obozie lub innym wydarzeniu oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą zostać również udostępnione zakładom ubezpieczeniowym i placówkom medycznym;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • ujawnienie podanych przez Pana/Panią danych osobowych niektórym odbiorcom może skutkować transferem tych danych do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w stosunku do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych;
 • podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nadto informujemy, że podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu i w zakresie wskazanym powyżej jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w obozie i innych wydarzeniach organizowanych przez KPK.

Pomagają nam