Regulaminy

REGULAMIN UCZESTNIKA

Wspólny pobyt na obozie ma być radosnym i mile wspominanym przeżyciem, czasem chwil zabaw i wieczornej zadumy. By jednak tak było musimy przestrzegać kilku zasad:

1. Przestrzegamy ramowego porządku dnia i innych obowiązujących regulaminów i zarządzeń (na kąpielisku i w porcie), reagujemy na ich ewentualne zmiany.

2. Każde opuszczenie tereny obozu może nastąpić tylko za zgodą komendanta lub instruktora służbowego. Identyfikator należy bezwzględnie zostawić w wyznaczonym miejscu, a po powrocie go zabrać.

3. W czasie zajęć programowych wykonujemy polecenia instruktora, odejście z miejsca odbywania się zajęć może się odbyć tylko po zawiadomieniu o tym prowadzącego zajęcia.

4. Cisza nocna i poobiednia jest czasem odpoczynku. Nie wolno krzyczeć, uprawiać sportów, głośno słuchać muzyki. Można przecież w tym czasie czytać, spokojnie rozmawiać, słuchać nagrań przez słuchawki itp. W tym czasie przebywamy na terenie swojego podobozu. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w nieswoim namiocie w czasie ciszy poobiedniej i nocnej.

5. Wszelkie niedomagania zdrowotne należy zgłaszać opiekunowi i tylko za zgodą pielęgniarki przyjmować leki.

6. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania wszelkich używek. Wyjątki w sprawie palenia (dotyczy to także e-papierosów) uzgadnia się z komendantem tylko w przypadku pisemnego zezwolenia rodziców.

7. W stołówce zachowujemy się spokojnie, stosujemy się do poleceń instruktora. Do wydawalni ustawiamy się w kolejce.

8. Szanujemy sprzęt i wyposażenie obozowe. Za wszelkie zniszczenia i szkody uczestnik (lub opiekun prawny) ponosi odpowiedzialność majątkową.

9. W namiotach i pomieszczeniach sanitarnych utrzymujemy porządek i  kierujemy się kulturą osobistą.

10. Przyjazd rodziców lub innych gości należy bezwzględnie zgłaszać komendantowi obozu z wyprzedzeniem.

11. Komenda obozu nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zagubienia. Pieniądze i inne przedmioty wartościowe (aparaty fotograficzne, telefony komórkowe można oddawać w depozyt do komendantów podobozu).


Proszę także zapoznać się z poniższymi regulaminami:

Regulamin kąpieliska

Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej

REGULAMIN ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO

REGULAMIN SŁUŻBY WARTOWNICZEJ

Regulamin poruszania się po drogach

Regulamin portu

Pomagają nam