Regulaminy

 

REGULAMIN UCZESTNIKA

Wspólny pobyt na obozie ma być radosnym i mile wspominanym przeżyciem, czasem chwil zabaw i wieczornej zadumy. By jednak tak było musimy przestrzegać kilku zasad:

1. Przestrzegamy ramowego porządku dnia i innych obowiązujących regulaminów i zarządzeń (na kąpielisku i w porcie), reagujemy na ich ewentualne zmiany.

2. Każde opuszczenie tereny obozu może nastąpić tylko za zgodą komendanta lub instruktora służbowego. Identyfikator należy bezwzględnie zostawić w wyznaczonym miejscu, a po powrocie go zabrać.

3. W czasie zajęć programowych wykonujemy polecenia instruktora, odejście z miejsca odbywania się zajęć może się odbyć tylko po zawiadomieniu o tym prowadzącego zajęcia.

4. Cisza nocna i poobiednia jest czasem odpoczynku. Nie wolno krzyczeć, uprawiać sportów, głośno słuchać muzyki. Można przecież w tym czasie czytać, spokojnie rozmawiać, słuchać nagrań przez słuchawki itp. W tym czasie przebywamy na terenie swojego podobozu. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w nieswoim namiocie w czasie ciszy poobiedniej i nocnej. 

5. Wszelkie niedomagania zdrowotne należy zgłaszać opiekunowi i tylko za zgodą pielęgniarki przyjmować leki.

6. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania wszelkich używek. Wyjątki w sprawie palenia (dotyczy to także e-papierosów) uzgadnia się z komendantem tylko w przypadku pisemnego zezwolenia rodziców.

7. W stołówce zachowujemy się spokojnie, stosujemy się do poleceń instruktora. Do wydawalni ustawiamy się w kolejce. 

8. Szanujemy sprzęt i wyposażenie obozowe. Za wszelkie zniszczenia i szkody uczestnik (lub opiekun prawny) ponosi odpowiedzialność majątkową. 

9. W namiotach i pomieszczeniach sanitarnych utrzymujemy porządek i  kierujemy się kulturą osobistą. 

10. Przyjazd rodziców lub innych gości należy bezwzględnie zgłaszać komendantowi obozu z wyprzedzeniem.

11. Komenda obozu nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zagubienia. Pieniądze i inne przedmioty wartościowe (aparaty fotograficzne, telefony komórkowe można oddawać w depozyt do komendantów podobozu).


Proszę także zapoznać się z poniższymi regulaminami:

Regulamin kąpieliska

Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej

REGULAMIN ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO

REGULAMIN SŁUŻBY WARTOWNICZEJ

Regulamin poruszania się po drogach

Regulamin portu

Program obozu dla turnusu pierwszego

Program obozu dla turnusu drugiego

Honorowy Patronat nad Letnim Obozem dla Dzieci i Młodzieży

Pomagają nam